datu pertsonalak · datos personales

Izena · Nombre

Abizena · Apellidos

NAN (hizkiarekin) · DNI (con letra)

Jaiotze-data · Fecha de nacimiento


HELBIDEA · DIRECCIÓN

Kalea · Calle

Zenbakia · Número Pisua · Piso Letra · Letra

Posta kodea · Código postal

Herria · Localidad


Harremanetarako telefonoa · Teléfono de contacto

E-maila · E-mail

Ikasketak-lanbidea · Estudios-profesión

Egungo okupazioa · Ocupación actual

Ikasten/Estudiando

Lanean/Trabajando

Langabezian/Desempleado

maila · nivel

A1-A2

B1

B2

taldea · grupo

Mesedez aukera ezazu maila taldeak ikusteko - Por favor elige un nivel para ver los grupos

disponibilitatea · disponibilidad

Mesedez aukera ezazu maila - Por favor elige un nivel

prezioa · precio

Nivel A1-A2 · A1-A2 Mailak: 475 €
Nivel B1 online · B1 online Maila: 425 €
Nivel B1 y Nivel B2 A distancia y Semipresencial · B1 eta B2 maila Urrutikoak eta Erdi-presentzialak: 450€( Cada Nivel/ Maila Bakoitzak)

matrikula · matrícula

22024ko apirilaren 9tik 2024ko maiatzaren 15era bitartean. · del 9 de abril de 2024 al 15 de mayo de 2024

ordainketak · pagos

Nivel A1-A2 / A1-A2 Maila Online
Matrikula-erreserba: 100 € (2024ko maiatzaren 15a baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 15 de mayo de 2024)
Lehenengo ordainketa: 375€ (2024 ko maiatzaren 27a baino lehen) · Primer pago: 375€ (antes del 27 de mayo de 2024)

Nivel B1 / B1 Maila Online
Matrikula-erreserba: 100 € (2024ko maiatzaren 28a baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 28 de mayo de 2024)
Lehenengo ordainketa: 325€ (2024ko maiatzaren 30a baino lehen) · Primer pago: 325€ (antes del 30 de mayo de 2024)

Nivel B1 y B2 A distancia y Semi-presencial / B1 eta B2 Maila Urrutikoa eta Erdi-presentziala
Matrikula-erreserba: 100 € (2024ko maiatzaren 27a baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 27 de mayo de 2024)

Lehenengo ordainketa: 175€ (2024ko ekainaren 3a baino lehen) · Primer pago: 175€ (antes del 3 de junio de 2024)
Bigarren ordainketa: 175€ (2024ko uztailaren 1a baino lehen) · Segundo pago: 175€ (antes del 1 de julio de 2024)

* Ikastaroaren zenbateko osoa, ordainketa bakarrean egin ahal izango da, beti ere ikastaroa hasi orduko ordaintzen bada.
* Se podrá abonar la totalidad del curso en un único pago, pero deberá realizarse antes del inicio del curso.


beherapenak · descuentos

Beherapena ahalbidetzen dituzten baldintzen bat betetzen ahal duzu? · ¿Cumples con alguno de los requisitos para beneficiarte del descuento?
BAI / SI

EZ / NO
* Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi orduko, beherapena ahalbidetzen dion ziurtagiriak emailez bidali beharko dizkigu.
Para que el/la alumno/a se pueda beneficiar del descuento, deberá de enviarnos por email antes del inicio del curso, los documentos acreditativos que le dan derecho al descuento.


Oharra: Ikasleak aukeratutako taldean lekurik eduki ezean ala eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.
Nota: En caso de no tener plaza en el grupo deseado o de no formarse grupo en el horario solicitado, Euskal Gorrak devolverá el importe íntegro ingresado por el alumno/a en concepto de reserva de matrícula.

kontu zenbakia · número de cuenta

ES98 2095 0005 10 9104246208 (Kutxabank)

Ikaslearen izen-abizenak adierazi · Indicar nombre y apellidos alumno/a

MATRIKULA DEUSEZTATZEA eta BAJA EMATEA · ANULACIÓN DE MATRÍCULA y BAJA

En cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 3/2014, puedes ejercer libremente tu derecho de desistimiento dentro de los 14 días naturales siguientes al pago de la reserva de matrícula siempre y cuando no te hayamos confirmado que el grupo elegido se ha formado y el curso no se haya iniciado ( más abajo lo explicamos con más detalle) . Para ello, solicita tu desistimiento por correo electrónico a alumnado@euskal-gorrak.org informando de un número de cuenta bancaria (IBAN) en el que realizarte la devolución.
Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako 3/2014 Lege Orokorra betez, uko egiteko eskubidea askatasunez erabil dezakezu matrikula-erreserba ordaindu eta hurrengo 14 egun naturalen barruan, beti ere, ikastaroa osatu dela konfirmatzen duen mezua ez bazaizu heldu eta ikastaroa ez bada hasi(beherago honi buruzko informazio zehatzagoa duzu). Horretarako, eskatu uko egiteko posta elektronikoz alumnado@euskal-gorrak.org helbidera, itzulketa egiteko banku-kontu baten (IBAN) berri emanez.
A1-A2 MAILA ONLINE:
Taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik, matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2024ko maiatzaren 16*tik 2024ko maiatzaren 26ra (barne) bitartean matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.
2024ko maiatzaren 27tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba eta lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
 1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
 2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.

Burututako ordainketak, ez dira hurrengo deialdietarako gordeko.
*Taldea sortu dela dioen mezua jaso ostean.NIVEL A1-A2 ONLINE:
Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado, Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 16 de mayo* y 26 de mayo de 2024, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.
Toda baja del curso realizada con fecha posterior a 27 de mayo de 2024 (inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
 1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
 2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.

En ningún caso se guardarán los pagos realizados para siguientes convocatorias.
* Después de recibir el email de confirmación de que el grupo elegido se ha formado.
B1 MAILA ONLINE
Taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik, matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2024ko maiatzaren 27*tik 2024ko maiatzaren 29ra (barne) bitartean matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.
2024ko maiatzaren 30etik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba eta lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
 1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
 2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.

Burututako ordainketak, ez dira hurrengo deialdietarako gordeko.
*Taldea sortu dela dioen mezua jaso ostean.NIVEL B1 ONLINE:
Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado, Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 27 de mayo* y 29 de mayo de 2024, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.
Toda baja del curso realizada con fecha posterior a 30 de mayo de 2024 (inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
 1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
 2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.

En ningún caso se guardarán los pagos realizados para siguientes convocatorias.
* Después de recibir el email de confirmación de que el grupo elegido se ha formado.B1 ETA B2 MAILAK URRUTIKOAK
Aukeratutako taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik, matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2024ko maiatzaren 27*tik ekainaren 2rako epean, matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.
2024ko ekainaren 3tik ekainaren 7rako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek lehenengo ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2024ko ekainaren 8tik ekainaren 30rako epean ikastaroan baja ematekotan, ikasleak matrikula-erreserba zein lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.
2024ko uztailaren 1etik uztailaren 5rako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek bigarren ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2024ko uztailaren 6tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba, lehenengo ordainketa zein bigarren ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
 1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
 2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.
NIVEL B1 Y B2 A DISTANCIA:
Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado, Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 27 de mayo* y 2 de junio de 2024, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 3 de junio y 7 de junio de 2024, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al primer pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda baja del curso realizada entre los días 8 de junio y 30 de junio de 2024 supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.
Si la baja del curso se realiza entre los días 1 de julio y 5 de julio de 2024, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al segundo pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda baja de los cursos realizada con fecha posterior a 6 de julio de 2024(inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula, primer pago y segundo pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
 1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
 2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.

En ningún caso se guardarán los pagos realizados para siguientes convocatorias.
* Después de recibir el email de confirmación de que el grupo elegido se ha formado.En cumplimiento de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 3/2014, puedes ejercer libremente tu derecho de desistimiento dentro de los 14 días naturales siguientes al pago de la reserva de matrícula siempre y cuando no te hayamos confirmado que el grupo elegido se ha formado o/y el curso no se haya iniciado ( más abajo se explica con más detalle) . Para ello, solicita tu desistimiento por correo electrónico a alumnado@euskal-gorrak.org informando de un número de cuenta bancaria (IBAN) en el que realizarte la devolución. Puedes utilizar este modelo de formulario de desistimiento.
Al inscribirte, aceptas y das tu consentimiento a que el curso pueda dar comienzo antes del vencimiento del periodo de desistimiento, por lo que su inicio conllevará la pérdida de tu derecho de desistimiento.

Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako 3/2014 Lege Orokorra betez, uko egiteko eskubidea askatasunez erabil dezakezu matrikula-erreserba ordaindu eta hurrengo 14 egun naturalen barruan, beti ere, ikastaroa osatu dela konfirmatzen duen mezua ez bazaizu heldu edota ikastaroa ez bada hasi(beherago honi buruzko informazio zehatzagoa duzu). Horretarako, eskatu uko egiteko posta elektronikoz alumnado@euskal-gorrak.org helbidera, itzulketa egiteko banku-kontu baten (IBAN) berri emanez. Uko egiteko imprimaki hau erabili dezakezu.
Izena ematean, uko egiteko epea amaitu baino lehen ,ikastaroa hasi ahal dela onartu eta baimentzen duzu, eta honek uko egiteko eskubidea galtzea ekarriko du.
Matrikula-Deuseztatzea eta Baja Ematea atalean adierazitako baldintzak irakurri eta onartzen ditut.
      He leído y acepto las condiciones indicadas en el apartado Anulación de Matrícula y Baja.Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoak ezartzen denaren arabera, fitxa honetan baturiko datuak Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan izena emandako eta EUSKAL GORRAK-en (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) ardura den fitxategi batean sartuko dira. Izaera pertsonala duten datu hauek biltzearen arrazoia, fitxategiaren Arduradunaren ikastaroak eskaintzea da. Zuk, datuen jabe gisa, arestian aipatutako fitxategian sartu ditzagun zure oneritzia eta baimena ematen duzu. Hala ere, datuon eskuratzea, zuzenketa, ezeztatzea, eta oposaketa doan burutu ahal izango duzu EUSKAL GORRAK engana zuzenduz, bere helbidea honako hau delarik: HURTADO DE AMEZAGA 27, 9.pisua 4,5,6 Bulegoak 48008 BILBO. Jakinarazpenean DATUEN BABESA adierazi beharko duzu.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en esta ficha serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofertar los cursos del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EUSKAL GORRAK con dirección HURTADO DE AMÉZAGA 27, 9º Dptos. 4,5,6. 48008 BILBAO, indicando en la comunicación PROTECCIÓN DE DATOS.