datu pertsonalak · datos personales

Izena · Nombre

Abizena · Apellidos

NAN (hizkiarekin) · DNI (con letra)

Jaiotze-data · Fecha de nacimiento


HELBIDEA · DIRECCIÓN

Kalea · Calle

Zenbakia · Número Pisua · Piso Letra · Letra

Posta kodea · Código postal

Herria · Localidad


Harremanetarako telefonoa · Teléfono de contacto

E-maila · E-mail

Ikasketak-lanbidea · Estudios-profesión

Egungo okupazioa · Ocupación actual

Ikasten/Estudiando

Lanean/Trabajando

Langabezian/Desempleado

maila · nivel

1 (A1-A2)

2 (B1)

3 (B2)

taldea · grupo

Mesedez aukera ezazu maila taldeak ikusteko - Por favor elige un nivel para ver los grupos

tutorizaciones via Zoom · zuzeneko tutoretzak zoom bitartez

Goizez / De mañana
Arratsaldez / De tarde

Online ikastaroak ez du ordutegirik, baina tutore bat esleitzerako orduan zein disponibilitate duzun jakin behar dugu, zuzeneko tutoretzak egin ahal izan ditzazuen.
El curso online no tiene horarios, pero necesitamos saber qué disponibilidad tienes para tenerlo en cuenta a la hora de asignarte a un/a tutor/a para que podáis hacer tutorizaciones en direct

prezioa · precio

1.Maila (A1-A2), 2.(B1) eta 3.(B2)mailak / Nivel 1(A1-A2), Nivel 2(B1) y Nivel 3(B2):

400€ (Maila Bakoitzak/Cada nivel)

matrikula · matrícula

2021eko ekainaren 15etik 2021eko irailaren 12ra bitartean · del 15 de junio de 2021 al 12 de septiembre de 2021.

ordainketak · pagos

Matrikula-erreserba: 100 € (2021eko irailaren 12ra baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 12 de septiembre de 2021)

Nivel A1-A2 y B1 ONLINE MAILAK
Lehenengo ordainketa: 300€ (irailaren 27a baino lehen) · Primer pago: 300€ (antes del 27 de septiembre)

Nivel B1 y B2 a distancia / B1 eta B2 urrutiko MAILAK
Lehenengo ordainketa: 150€ (irailaren 27a baino lehen) · Primer pago: 150€ (antes del 27 de septiembre)
Bigarren ordainketa: 150€ (urriaren 29a baino lehen) · Segundo pago: 150€ (antes del 29 de octubre)* Ikastaroaren zenbateko osoa, ordainketa bakarrean egin ahal izango da, beti ere 2021eko irailaren 12a baino lehen ordaintzen bada.
Se podrá abonar la totalidad del curso en un único pago, pero deberá realizarse antes del 12 de septiembre de 2021.


beherapenak · descuentos

Beherapena ahalbidetzen dituzten baldintzen bat betetzen ahal duzu? · ¿Cumples con alguno de los requisitos para beneficiarte del descuento?
BAI / SI

EZ / NO
* Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi orduko, beherapena ahalbidetzen dion ziurtagiriak emailez bidali beharko dizkigu.
Para que el/la alumno/a se pueda beneficiar del descuento, deberá de enviarnos por email antes del inicio del curso, los documentos acreditativos que le dan derecho al descuento.


Oharra: Ikasleak aukeratutako taldean lekurik eduki ezean ala eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.
Nota: En caso de no tener plaza en el grupo deseado o de no formarse grupo en el horario solicitado, Euskal Gorrak devolverá el importe íntegro ingresado por el alumno/a en concepto de reserva de matrícula.

kontu zenbakia · número de cuenta

ES96 2100 6453 1721 0004 7115 (Caixabank)

Ikaslearen izen-abizenak adierazi · Indicar nombre y apellidos alumno/a

MATRIKULA DEUSEZTATZEA eta BAJA EMATEA ONLINE 1.MAILA ETA 2.MAILA · ANULACIÓN DE MATRÍCULA y BAJA NIVELES 1 Y 2 ONLINE

Taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik(2021/09/17), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2021eko irailaren 18tik aurrera (barne) matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.

2021eko irailaren 27tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba eta lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
  1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
  2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.

Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo se ha formado(17/09/2021), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda anulación de matrícula realizada con fecha posterior a 18 de septiembre de 2021(inclusive), supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.

Toda baja del curso realizada con fecha posterior a 27 de septiembre de 2021 (inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
  1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
  2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.

MATRIKULA DEUSEZTATZEA eta BAJA EMATEA URRUTIKO 2. ETA 3. MAILAN · ANULACIÓN DE MATRÍCULA y BAJA NIVELES 2 Y 3 A DISTANCIA

Aukeratutako taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik(2021/09/17), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2021eko irailaren 18tik irailaren 26rako epean, matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.

2021eko irailaren 27tik urriaren 1erako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek lehenengo ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

2021eko urriaren 2tik urriaren 28rako epean ikastaroan baja ematekotan, ikasleak matrikula-erreserba zein lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

2021eko urriaren 29tik azaroaren 5erako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek bigarren ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.

Azaroaren 6tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba, lehenengo ordainketa zein bigarren ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
  1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
  2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.

Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado(17/09/2021), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda anulación de matrícula realizada entre los días 18 de septiembre y 26 de septiembre de 2021, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.

Toda anulación de matrícula realizada entre los días 27 de septiembre y 1 de octubre de 2021, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al primer pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda baja del curso realizada entre los días 2 de octubre y 28 de octubre de 2021 supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Si la baja del curso se realiza entre los días 29 de octubre y 5 de noviembre de 2021, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al segundo pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.

Toda baja de los cursos realizada con fecha posterior a 6 de noviembre de 2021(inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula, primer pago y segundo pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
  1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
  2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.


Matrikula-Deuseztatzea eta Baja Ematea atalean adierazitako baldintzak irakurri eta onartzen ditut.
      He leído y acepto las condiciones indicadas en el apartado Anulación de Matrícula y Baja.Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoak ezartzen denaren arabera, fitxa honetan baturiko datuak Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan izena emandako eta EUSKAL GORRAK-en (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) ardura den fitxategi batean sartuko dira. Izaera pertsonala duten datu hauek biltzearen arrazoia, fitxategiaren Arduradunaren ikastaroak eskaintzea da. Zuk, datuen jabe gisa, arestian aipatutako fitxategian sartu ditzagun zure oneritzia eta baimena ematen duzu. Hala ere, datuon eskuratzea, zuzenketa, ezeztatzea, eta oposaketa doan burutu ahal izango duzu EUSKAL GORRAK engana zuzenduz, bere helbidea honako hau delarik: HURTADO DE AMEZAGA 27, 9.pisua 4,5,6 Bulegoak 48008 BILBO. Jakinarazpenean DATUEN BABESA adierazi beharko duzu.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en esta ficha serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofertar los cursos del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EUSKAL GORRAK con dirección HURTADO DE AMÉZAGA 27, 9º Dptos. 4,5,6. 48008 BILBAO, indicando en la comunicación PROTECCIÓN DE DATOS.