datu pertsonalak · datos personales

Izena · Nombre

Abizena · Apellidos

NAN (hizkiarekin) · DNI (con letra)

Jaiotze-data · Fecha de nacimiento


HELBIDEA · DIRECCIÓN

Kalea · Calle

Zenbakia · Número Pisua · Piso Letra · Letra

Posta kodea · Código postal

Herria · Localidad


Harremanetarako telefonoa · Teléfono de contacto

E-maila · E-mail

Ikasketak-lanbidea · Estudios-profesión

Egungo okupazioa · Ocupación actual

Ikasten/Estudiando

Lanean/Trabajando

Langabezian/Desempleado

maila · nivel

A1-A2

B1)

B2

taldea · grupo

Mesedez aukera ezazu maila taldeak ikusteko - Por favor elige un nivel para ver los grupos

disponibilitatea · disponibilidad

Mesedez aukera ezazu maila - Por favor elige un nivel

prezioa · precio

A1-A2 Maila · Nivel A1-A2: 450 €
B1 eta B2 mailak · Nivel B1 y B2: 400 € (cada nivel / maila bakoitzak)

matrikula · matrícula

2022ko ekainaren 27tik 2022ko irailaren 11ra bitartean · del 27 de junio de 2022 al 11 de septiembre de 2022.

ordainketak · pagos

A1-A2 MAILA ONLINE · NIVEL A1-A2 ONLINE
Matrikula-erreserba: 100 € (2022ko irailaren 11ra baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 11 de septiembre de 2022)
Lehenengo ordainketa: 350€ (irailaren 26a baino lehen) · Primer pago: 350€ (antes del 26 de septiembre de 2022)

B1 MAILA ONLINE · NIVEL B1 ONLINE
Matrikula-erreserba: 100 € (2022ko irailaren 11a baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 11 de septiembre de 2022)
Lehenengo ordainketa: 300€ (( 2022ko irailaren 26a baino lehen) · Primer pago: 300€ (antes del 26 de septiembre de 2022)

B1 ETA B2 MAILA URRUTIKOA · NIVEL B1 Y B2 A DISTANCIA
Matrikula-erreserba: 100 € (2022ko irailaren 11ra baino lehen) · Reserva de matrícula: 100 € (antes del 11 de septiembre de 2022)

Lehenengo ordainketa: 150€ (2022ko irailaren 26a baino lehen) · Primer pago: 150€ (antes del 26 de septiembre de 2022)
Bigarren ordainketa: 150€ (2022ko azaroaren 1a baino lehen) · Segundo pago: 150€ (antes del 1 de noviembre de 2022)

* Ikastaroaren zenbateko osoa, ordainketa bakarrean egin ahal izango da, beti ere 2022ko irailaren 11a baino lehen ordaintzen bada.
* Se podrá abonar la totalidad del curso en un único pago, pero deberá realizarse antes del 11 de septiembre de 2022.


beherapenak · descuentos

Beherapena ahalbidetzen dituzten baldintzen bat betetzen ahal duzu? · ¿Cumples con alguno de los requisitos para beneficiarte del descuento?
BAI / SI

EZ / NO
* Ikasleek, beherapena izan ahal izateko, ikastaroa hasi orduko, beherapena ahalbidetzen dion ziurtagiriak emailez bidali beharko dizkigu.
Para que el/la alumno/a se pueda beneficiar del descuento, deberá de enviarnos por email antes del inicio del curso, los documentos acreditativos que le dan derecho al descuento.


Oharra: Ikasleak aukeratutako taldean lekurik eduki ezean ala eskatutako ordutegian talderik sortuko ez balitz, Euskal Gorrak federazioak ikasleari matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbateko osoa itzuliko lioke.
Nota: En caso de no tener plaza en el grupo deseado o de no formarse grupo en el horario solicitado, Euskal Gorrak devolverá el importe íntegro ingresado por el alumno/a en concepto de reserva de matrícula.

kontu zenbakia · número de cuenta

ES96 2100 6453 1721 0004 7115 (Caixabank)

Ikaslearen izen-abizenak adierazi · Indicar nombre y apellidos alumno/a

MATRIKULA DEUSEZTATZEA eta BAJA EMATEA · ANULACIÓN DE MATRÍCULA y BAJA

A1-A2 eta B1 Maila Online:
Taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik(2022/09/16), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2022ko irailaren 17tik aurrera (barne) matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.
2022ko irailaren 26tik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba eta lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

B1 eta B2 mailak Urrutikoak:
Aukeratutako taldea sortu dela dioen baieztapena jaso aurretik(2022/09/16), matrikula deuseztatzekotan, Euskal Gorrakek matrikula-erreserbari dagokion zenbatekoaren itzulketa egingo du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2022ko irailaren 17tik irailaren 25erako epean, matrikula deuseztatzekotan, ikasleak matrikula-erreserba gisa ordaindutako zenbatekoa galduko du.
2022ko irailaren 26tik irailaren 30erako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek lehenengo ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2022ko urriaren 1etik urriaren 31rako epean ikastaroan baja ematekotan, ikasleak matrikula-erreserba zein lehenengo ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.
2022ko azaroaren 1etik azaroaren 5erako epean ikastaroan baja ematekotan, Euskal Gorrakek bigarren ordainketari dagokion zenbatekoaren %50a itzuliko du, ikasleak horretarako adierazitako kontu korronte zenbakian.
2022ko azaroaren 5etik(barne) aurrera ikastaroetan baja ematekotan, ez da diru-itzulketarik egongo eta ikasleak matrikula-erreserba, lehenengo ordainketa zein bigarren ordainketa gisa ordaindutako zenbatekoak galduko ditu.

Oharra: diru-itzulketak matrikula deuseztatzeko ala ikastaroan baja emateko arrazoi justifikatuak egotekotan baino ez dira egingo eta ikasleak horiek egiaztatzeko beharrezko ziurtagiriak aurretiaz aurkeztu beharko ditu. Arrazoi justifikatutzat honako egoerek eragindakoak hartuko dira:
  1. Ikastaroaren ordutegiarekin bateraezinak diren lan-betebeharrak: laneratze berria edo lan-ordutegi aldaketa.
  2. Ikastarora joatea eragozten duen luzaroko osasun-egoera: iraupen luzeko gaixotasun, ospitaleratze, ebakuntza edota errehabilitazio-prozesuak.


Nivel A1-A2 y B1 Online:
Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo se ha formado(16/09/2022), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda anulación de matrícula realizada con fecha posterior a 17 de septiembre de 2022(inclusive), supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.
Toda baja del curso realizada con fecha posterior a 26 de septiembre de 2022 (inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.

Nivel B1 y B2 A distancia:
Si la anulación de matrícula, se realiza antes de recibir la confirmación de que el grupo elegido se ha formado(16/09/2022), Euskal Gorrak devolverá el importe correspondiente a la reserva de matrícula al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 17 de septiembre y 25 de septiembre de 2022, supondrá la pérdida del importe abonado en concepto de reserva de matrícula.
Toda anulación de matrícula realizada entre los días 26 de septiembre y 30 de septiembre de 2022, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al primer pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda baja del curso realizada entre los días 1 de octubre y 31 de octubre de 2022 supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula y primer pago.
Si la baja del curso se realiza entre los días 1 de noviembre y 4 de noviembre de 2022, Euskal Gorrak devolverá el 50% del importe correspondiente al segundo pago al número de cuenta corriente que indique el/la alumno/a para tal fin.
Toda baja de los cursos realizada con fecha posterior a 5 de noviembre de 2022(inclusive), no conllevará devolución alguna y supondrá la pérdida de los importes abonados en concepto de reserva de matrícula, primer pago y segundo pago.

Nota: las devoluciones se realizarán siempre por anulaciones y bajas debidas a causas justificadas y previa presentación de la debida justificación. Se entenderán por causas justificadas las derivadas de las siguientes situaciones:
  1. Obligaciones laborales incompatibles con el horario del curso: nueva incorporación o cambio de horario laboral.
  2. Estado de salud prolongado que impida la asistencia al curso: enfermedad, ingreso, intervención o procesos de rehabilitación de larga duración.


Matrikula-Deuseztatzea eta Baja Ematea atalean adierazitako baldintzak irakurri eta onartzen ditut.
      He leído y acepto las condiciones indicadas en el apartado Anulación de Matrícula y Baja.Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999 Lege Organikoak ezartzen denaren arabera, fitxa honetan baturiko datuak Datuen Babeserako Agentziaren Erregistroan izena emandako eta EUSKAL GORRAK-en (Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioa) ardura den fitxategi batean sartuko dira. Izaera pertsonala duten datu hauek biltzearen arrazoia, fitxategiaren Arduradunaren ikastaroak eskaintzea da. Zuk, datuen jabe gisa, arestian aipatutako fitxategian sartu ditzagun zure oneritzia eta baimena ematen duzu. Hala ere, datuon eskuratzea, zuzenketa, ezeztatzea, eta oposaketa doan burutu ahal izango duzu EUSKAL GORRAK engana zuzenduz, bere helbidea honako hau delarik: HURTADO DE AMEZAGA 27, 9.pisua 4,5,6 Bulegoak 48008 BILBO. Jakinarazpenean DATUEN BABESA adierazi beharko duzu.
Los datos recogidos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, en esta ficha serán incluidos en un fichero, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos y cuyo Responsable del fichero es EUSKAL GORRAK (Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas). La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofertar los cursos del Responsable del fichero. Vd. da, como titular de los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en el fichero anteriormente detallado. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a EUSKAL GORRAK con dirección HURTADO DE AMÉZAGA 27, 9º Dptos. 4,5,6. 48008 BILBAO, indicando en la comunicación PROTECCIÓN DE DATOS.